Sigurimi i Mallit ne Transport

Siguria ofron mbulim per të gjitha rreziqet ndaj të cilave mallrat janë të ekspozuara gjatë udhëtimit të siguruar, deri sa rreziqet specifike nuk janë të përjashtuara shprehimisht.

 

Sigurimi mbulon rreziqet ndaj të cilave mallrat janë ekspozuar gjatë udhëtimit të siguruar, deri sa rreziqet specifike nuk janë përjashtuar shprehimisht.

 

Format kryesore të mbulimit janë:

Mbulimi i rrezikut A
Mbulimi i rrezikut B
Mbulimi i rrezikut C

 

Siguria, per fragjilitetin e mallit tuaj!

 

Plotesojeni formen propozuese online!