Sigurimi i Autopergjegjsis

Cdo drejtues i mjetit motorik eshte i obliguar qe te kontraktoje sigurimin e autopergjegjesis ne rast te aksidenteve. Ky sigurim do te mbuloje demet qe ju I shkaktoni paleve te treta deri ne limitet e parapara me Ligjet ne fuqi.

Premia qe do te paguani per kete sigurim kalkulohet automatikisht ne baze te histories suaj te aksidenteve te meparshme dhe nese ju nuk keni shkaktuar aksident vitin e kaluar atehere do te fitoni bonus dhe anasjelltas. Per te llogaritur premine tuaj ju lutem kontaktojeni zyren tone me te afert.

Ne mesin e shume kompanive bejeni perzgjedhjen e duhur duke zgjedhur me te besueshmin KS SIGURIA

Mos kerkoni tjeter!